Lover og forskrifter

Her finner du lenker til relevante lover og forskrifter for deg som fagskolestudent.

Regelverket er hierarkisk oppbygget med Grunnloven øverst, formelle lover deretter, så forskrifter og eventuelt annet regelverk.  

Lover suppleres ofte av forskrifter. Dette er utfyllende regelverk som lovgiver har gitt noen andre, ofte et departement, fullmakt til å utforme. 

Fagskoleloven

Lovens formål er å legge til rette for fagskoleutdanning av høy kvalitet og for at fagskolestudentene får gode utdanningsvilkår. 

Loven gjelder for akkreditert fagskoleutdanning og fagskolevirksomhet i riket. 

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) 

Fagskoleforskriften

Forskriften gjelder høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) som er omfattet av lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). 

I denne forskriften følger mer nærmere og mer detaljerte bestemmelser for fagskoleutdanning og fagskolevirksomhet i tråd med fagskoleloven. 

Fagskoleforskriften

Lokale forskrifter

Forskriftens formål er å sikre ivaretakelse av rettigheter etter lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), og forskrift 11. juli 2019 nr. 1005 om høyere yrkesfaglig utdanning. 

Forskriften gjelder for personer som søker opptak til studieprogram eller har studierett og status som student ved den enkelte fagskole. 

Forskriftene regulerer bl.a. forhold knyttet til opptak, vurdering av skikkethet og krav om politiattest, avsluttende vurdering, eksamen og sensur, dokumentasjon, disiplinære sanksjoner, annullering av eksamen, samt klage og klagebehandling. 

Er bestemmelsene i disse forskriftene i strid med lov og/eller forskrift gitt av lovgiver eller NOKUT, gjelder bestemmelsene i loven med forskrifter. 

I lenken under finner du den lokale forskriften:

Fagskolen i Nord